KHUYÊN RĂN

Ngày đăng: 02.08.2018 11:34

Phàm là bậc Sa-môn Thích tử, nhất định phải lấy việc hướng thượng làm tông chỉ, lìa bỏ các duyên, sống đời đạm bạc, dứt tình thân cha mẹ, bỏ nghĩa cả vua tôi, cạo tóc đắp ca-sa, tay ôm bình bát, đạp trên con đường tắt xuất trần, bước lên giai vị Thánh..

Thân tâm trong sạch như gương, thanh tịnh như tuyết, long thần kính ngưỡng, ma quỷ quy hang, chuyên tâm thành ý báo thâm ân Phật.

Thế thì cha mẹ mới mong được lợi ích. Há chỉ lo thâu nạp môn đồ, chạy theo bè bạn, lo việc bút nghiên, văn chương trau chuốt, thiết tha danh lợi, lao nhọc theo trần, chẳng tuân giới luật, trái phạm oai nghi, để một đời luống uổng trôi qua, vĩnh kiếp mai sau chịu nghiều gian khổ. Nếu như thế đâu được gọi là Thích tử Thiền môn.

Thiền sư Lương Giới

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^