SÁO BIẾT NIỆM PHẬT - HT. Hư Vân

Ngày đăng: 25.03.2020 08:51

Năm 1912, dân làng đem một con sáo biết nói đến phóng sanh. Lúc đầu nó còn ăn thịt, nhưng sau khi được tôi quy y, dạy niệm Phật rồi thì không còn thích ăn thịt nữa. .

Sáo rất ngoan, dễ bảo, tự biết bay ra bay vào. Ngày nào nó cũng niệm Phật và thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Ấm không gián đoạn.

Một hôm, nó bị chim ưng bắt đi, giữa không trung, vẫn còn nghe tiếng nó niệm Phật lảnh lót.

Tuy nó mang thân thú nhưng lúc xả báo thân, kề cận cái chết, mà không vẫn không bỏ niệm Phật. Lẽ nào làm người lại chẳng bằng con sáo nhỏ kia ư?

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^