SÁU ĐIỀU KHÓ (PHÍ NHÀN CA) - Đại sư Hám Sơn

Ngày đăng: 16.08.2017 16:54

...Niệm Phật thì rất dễ nhưng khởi được tín tâm mới là chuyện khó Miệng niệm mà tâm không niệm, niệm như vậy chỉ là vô ích Miệng niệm Di Đà mà tâm thì luôn tán loạn Thì niệm có khan cổ vỡ họng cũng chỉ uổng công thôi.....

 

Giảng đạo rất dễ nhưng thể hội được chân lý của đạo mới là điều khó
Nếu như không diệt trừ được tạp niệm thì thật là vô ích
Thường bị thế sự trần lao trói buộc
Ngồi thiền tĩnh toạ nơi rừng sâu núi thẳm cũng có ích gì.

 

Xuất gia thì dễ nhưng gìn giữ thanh quy pháp tắc trong chùa là việc rất khó
Tu hành mà không tín tâm không nguyện lực thì chỉ là việc vô ích
Người tu mà không nghiêm trì giới luật thì tu hành làm chi cho phí sức
Cạo đầu như vậy thì có ích gì.

 

Tu hành thì dễ nhưng gặp được minh sư là việc không dễ chút nào
Không gặp được minh sư thì thật là khó để có thể thuận duyên tu tập
Tự cho mình là thông minh tài giỏi, chỉ là người không biết trời cao đất rộng
Cuối cùng chỉ như là người mù dò đường tu hành, thật là uổng công vậy.

 

Nhiễm trần rất dễ, xuất trần thì thật là khó
Tu hành mà không bỏ được trần lao thì có ích gì
Tình đời tập khí thế gian nếu không bỏ thì tu hành chỉ là việc làm phí sức
Không thành đạo quả chỉ là việc đương nhiên.

 

Nghe kinh thính pháp thì dễ nhưng thật tâm lắng nghe mới là việc khó
Coi thường hổn xược thầy tổ thật là không ra gì
Tự đại cống cao ngã mạn thì có làm việc gì cũng chỉ là phí sức
Thông minh cái thế hơn người chẳng ích gì.

 

Học Đạo thì dễ, ngộ được Đạo thật là khó
Nếu như không hạ thủ công phu cố gắng tu tập thì cũng chẳng được gì
Tin nhưng không làm chỉ là việc vô ích
Chỉ chuyên nói không nói suông, thật là uổng công tu học.

 

Bế quan thì dễ nhưng bế quan thời gian tu tập bao lâu mới là chuyện khó
Bế quan mà không chuyên tâm tu hành thì có ích gì
Thân thì bế quan nhưng tâm thì ở ngoài
Có bế quan ngàn năm cũng không cách nào ngộ được Đạo chỉ là uổng công.

 

Niệm Phật thì rất dễ nhưng khởi được tín tâm mới là chuyện khó
Miệng niệm mà tâm không niệm, niệm như vậy chỉ là vô ích
Miệng niệm Di Đà mà tâm thì luôn tán loạn
Thì niệm có khan cổ vỡ họng cũng chỉ uổng công thôi.

 

Lễ Phật thì dễ nhưng khởi được chân tâm cung kính là rất khó
Lễ Phật mà tâm ý không chí thành thì cũng như không
Cuối sát năm vóc lễ lạy đều chỉ là việc làm phí sức
Dập đầu vỡ trán lễ lạy cũng chỉ uổng công thôi.

 

Tụng Kinh thì dễ nhưng giải nghĩa được Kinh mới là khó
Miệng thì tụng niệm mà hoàn toàn không hiểu thì cũng như không thôi
Có thể giải nghĩa mà không y theo để tu hành thì cũng chỉ là việc làm phí sức
Mỗi ngày tụng hàng vạn cuốn Kinh cũng chỉ uổng công thôi.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^