BAN TRỊ SỰ PG HUYỆN THỐNG NHẤT CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày đăng: 23.07.2017 21:52

Phật bảo vua Trời rằng: “Trong chúng Tăng, có năm đức thanh tịnh gọi là ruộng phước, cúng dường chúng Tăng sẽ được nhiều phước, tu tiến thêm có thể thành Phật. Những gì gọi là năm?.

Trong kinh “Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước” có nói:
“Bấy giờ Trời Đế-thích quan sát toàn chúng đã ngồi an định, bèn nương thần lực Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục đảnh lễ, quỳ gối chắp tay mà bạch Thế Tôn rằng: “Con có điều muốn thưa hỏi, cúi xin Thế Tôn giảng dạy để làm khuôn phép cho đời”.
Phật bảo Trời Đế-thích: “Ví như ngôi nhà tối tăm, chẳng cầu có đèn sáng thì đâu thấy được vật gì? Lành thay lời hỏi này! Ta sẽ vì ông phân biệt nói rõ”.

Trời Đế-thích bạch Phật rằng: “Nói về người gieo trồng phước đức, muốn cầu phước báo, có ruộng tốt nào gieo giống vào được quả báo vô hạn, trồng một chút ít gốc phước đức mà thu được phước vô lượng chăng? Cúi xin Thế Tôn mở bày ban bố lới huấn từ, khiến cho những kẻ ngu mê này được phước báo vô lượng”.

Thế Tôn khen rằng: “Thích thú thay Thiên Đế, khởi ý hỏi pháp vô thượng! Ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ giảng dạy đầy đủ khiến ông được hoan hỷ”.
Vua Trời Đế-thích cùng với đại chúng vâng lời Phật dạy mà lắng nghe.

Phật bảo vua Trời rằng: “Trong chúng Tăng, có năm đức thanh tịnh gọi là ruộng phước, cúng dường chúng Tăng sẽ được nhiều phước, tu tiến thêm có thể thành Phật. Những gì gọi là năm?
• Một là phát tâm ra khỏi nhà thế tục, vì trong lòng kính mến đạo đức.
• Hai là hủy hoại thân hình đẹp của mình, vì ưa thích mặc pháp phục (áo hoại sắc)
• Ba là cắt đứt tình thương yêu người thân, vì xem mọi người đều là thân thuộc.
• Bốn là xả bỏ thân mạng, vì thích làm các việc lành.
• Năm là quyết chí cầu pháp Đại thừa, vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh.

Tăng do có năm đức tính này nên gọi là ruộng phước, là tốt đẹp, là không bị hoại nhanh, cúng dường được nhiều phước, khó lấy vật gì để so sánh”.

Vì mong muốn tạo cơ hội cho quý Phật tử gieo duyên lành với Tam bảo, ngỏ hầu làm cho Tam Bảo mãi trường tồn, ngọn đuốc chánh pháp mãi sáng soi. Ban Trị sự GHPG huyện Thống Nhất cùng chư Tôn đức Trụ trì các tự viện thuộc huyện đã tổ chức chuyến cúng dường 6 trường hạ PG tỉnh Đồng Nai vào sáng nay 23/7/2017 (nhằm mùng 1/6 nhuần năm Đinh Dậu). Đoàn đã đến thăm, tác bạch cúng dường đến hành giả Tăng Ni đang cấm túc an cư tại các trường hạ: : chùa Quốc Ân Kim Cang, chùa Giác Minh, chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Trường Trung cấp Phật học Tăng, Trường Trung cấp Phật học Ni.

Mỗi trường hạ, đoàn cúng dường tịnh vật gồm: gạo, mì, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, bún khô, rau củ và tiền mặt. Tổng trị giá tịnh tài, tịnh vật cúng dường 6 chùa là hơn 200 triệu đồng do sự hoan hỷ phát tâm của chư Tôn đức Ban Trị sự PG huyện, cùng Trụ trì các Tự viện thuộc huyện, ĐĐ Thích Tâm Minh (Trụ trì chùa Hoằng Pháp-Melbourn, Úc châu), Phật tử trong và ngoài nước.

Một vài hình ảnh ghi nhận:

 
 
 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^