CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN TẠI TV THƯỜNG CHIẾU 11-11-2018

Ngày đăng: 11.11.2018 20:22

Đoàn đã được HT. Nhật Quang sách tấn, trong một ngày phải biết sắp đặt công việc để trôi tròn việc tu hành, đừng thả trôi, phế bỏ thời gian vô ích....

Trong Bước Đầu Học Phật nói: “Cúng dường là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Người Phật tử chân chánh khi phát tâm cúng dường Tam Bảo, chỉ vì mong cho Tam Bảo thường còn ở thế gian để đưa chúng sanh ra khỏi đau khổ mê lầm. Đây là tâm hồn cao thượng quảng đại vị tha. Làm việc bố thí cúng dường cao đẹp như vậy công đức làm sao giới hạn đuợc. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian để làm lợi ích cho chúng sanh, trong chúng sanh đã có bản thân mình và thân quyến mình rồi. Quên mình chỉ nghĩ đến toàn thể chúng sanh, không phải lòng lợi tha vô bờ bến là gì?Với một lòng vị tha rộng lớn như vậy, dù một số tiền nhỏ, một vật dụng mọn đem cúng dường cũng là phước đức vô biên”.

Với giá trị và ý nghĩa cao quý đó, sáng 11/11/2018, Thầy Pháp Đăng (Trụ trì chùa Huệ Viễn, Thống Nhất-Đồng Nai) đã hướng dẫn các Phật tử đến thiền viện Thường Chiếu vấn an sức khỏe Đại lão HT Viện chủ Thích Thanh Từ, HT Thích Nhật Quang (Trụ trì Thiền viện), và dâng cúng trai phạn cho 300 chư tăng hiện tu học tại đây với tổng số tịnh tài là 53.000.000 đồng.

Đoàn đã được HT. Nhật Quang sách tấn, trong một ngày phải biết sắp đặt công việc để trôi tròn việc tu hành, đừng thả trôi, phế bỏ thời gian vô ích.

Tiếng tụng kinh Bát-nhã hùng tráng vang lên tại trai đường như nhắc nhở người con Phật luôn thắp sáng trí tuệ, không mê lầm, mãi tiến tu cho đến ngày viên mãn Phật quả.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^