CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TRAI PHẠN THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

Ngày đăng: 02.07.2017 20:43

Phật bảo vua Trời rằng: “Trong chúng Tăng, có năm đức thanh tịnh, gọi là ruộng phước, cúng dường chúng Tăng sẽ được nhiều phước, tu tiến thêm có thể thành Phật. Những gì gọi là năm?.

Trong Kinh Các công đức của ruộng phước nói: “Trời Đế Thích bạch Phật rằng: “Nói về người gieo trồng phước đức, muốn cầu phước báo, có ruộng tốt nào gieo giống vào được quả báo vô hạn, trồng một chút ít gốc phước đức mà thu được phước vô lượng chăng? Cúi xin Thế Tôn, mở bày ban bố lời huấn từ, khiến cho những kẻ ngu mê này được phước báo vô lượng”. Phật bảo vua Trời rằng: “Trong chúng Tăng, có năm đức thanh tịnh, gọi là ruộng phước, cúng dường chúng Tăng sẽ được nhiều phước, tu tiến thêm có thể thành Phật. Những gì gọi là năm?

Một là phát tâm ra khỏi nhà thế tục, vì trong lòng kính mến đạo đức.

Hai là hủy hoại thân hình đẹp của mình, vì ưa thích mặc pháp phục.

Ba là cắt đứt tình thương yêu người thân, vì xem mọi người đều là thân thuộc.

Bốn là xả bỏ thân mạng, vì tuân làm theo các việc lành.

Năm là quyết chí cầu pháp đại thừa, vì muốn cứu độ chúng sinh.

Tăng do có năm đức tính này, gọi là ruộng phước, là tốt đẹp, là không bị hoại nhanh, cúng dường được nhiều phước, khó lấy vật gì để so sánh.”

Trong Bước đầu học Phật nói: “Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác, Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết-bàn, Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gianthì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ.”

Do vậy, sáng chủ nhật ngày 02/7/2017, Thầy Pháp Đăng (Trụ trì chùa Huệ Viễn, Thống Nhất-Đồng Nai) đã hướng dẫn các Phật tử đến thiền viện Thường Chiếu vấn an sức khỏe Đại lão HT Viện chủ Thích Thanh Từ, HT Thích Nhật Quang (Trụ trì Thiền viện), và dâng cúng trai phạn cho 300 chư Tăng hiện tu học tại đây.

Đoàn đã được HT. Nhật Quang sách tấn, trong một ngày phải biết sắp đặt công việc để trôi tròn việc tu hành, đừng thả trôi, phế bỏ thời gian vô ích.

Tiếng tụng kinh Bát-nhã hùng tráng vang lên tại trai đường như nhắc nhở người con Phật luôn thắp sáng trí tuệ, không mê lầm, mãi tiến tu cho đến ngày viên mãn Phật quả.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 


  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^