KHÓA TU NIỆM PHẬT – THÁNG 3 NĂM MẬU TUẤT

Ngày đăng: 03.05.2018 07:33

Kinh Đại Tập nói rằng: “Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”. Thời đại mạt pháp, căn khí chúng sinh ngu si yếu đuối. Không nương tựa vào sức đại từ, đại nguyện của đức Phật A Mi Đà mà có thể đời này thành tựu sự giải thoát sinh tử, trong ức ức vạn người khó có một..

Kinh Đại Tập nói rằng: “Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”. Thời đại mạt pháp, căn khí chúng sinh ngu si yếu đuối. Không nương tựa vào sức đại từ, đại nguyện của đức Phật A Mi Đà mà có thể đời này thành tựu sự giải thoát sinh tử, trong ức ức vạn người khó có một.

Kinh A Mi Đà nói rằng: “Không thể dùng chút ít nhân duyên căn lành phước đức mà được sinh về cõi Cực Lạc”. Nên người niệm Phật phải thường niệm Phật để làm hạnh chánh, lấy sáu độ và vạn hạnh làm phụ thêm. Không nên để tâm phan duyên. Đối với các duyên xấu cần phải hết sức tránh xa, đối với các duyên tốt cần phải nỗ lực tùy duyên mà làm.Nhưng cần phải có trí tuệ cân nhắc và có chừng mực. Không nên bỏ gốc theo ngọn, các hạnh chánh và hạnh phụ lộn xộn. Chỉ đuổi theo phước báu trời người mà quên mất việc lớn giải thoát sinh tử của chính mình.

Chính vì lẽ đó, hôm nay ngày 22.4.2018 (07.3 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày, hướng dẫn Phật tử gieo trồng căn lành, vun bồi hạt giống niệm Phật, nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^