KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY THÁNG 5 ÂM LỊCH

Ngày đăng: 08.07.2018 17:27

Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của các đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.".

Trong Kinh A Mi Đà, Đức Phật có nói: "Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Ðức Phật đó vì sao hiệu là A Mi Ðà? Xá-Lợi-Phất! Ðức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Mi Ðà. ......

Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của các đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác."

Chính vì thế mà khi chúng ta cất tiếng niệm “Nam Mô A Mi Đà Phật” thì chư Phật cùng hoan hỉ và hết lòng trợ lực. Hơn thế nữa, vì hào quang của A Mi Đà Phật chiếu xuyên suốt không chướng ngại cho nên, dù ở đâu, khi chúng ta niệm danh hiệu Phật A Mi Đà thì Ngài cũng sẽ hộ trì cho chúng ta tiến tới con đường tỉnh thức không thối chuyển.

Vì lợi ích thiết thực như vậy, hôm nay, ngày 01.7.2018 (18.5 Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày nhằm giúp cho quý Phật tử thực hành pháp môn niệm Phật, vững bước tiến tu trên con đường giác ngộ giải thoát.

Một số hình ảnh ghi nhận:

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^