KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY - THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU

Ngày đăng: 21.11.2017 21:03

Trong “Niệm Phật chỉ nam” có nói: “Người niệm Phật cần phải chí thành. Hoặc có khi trong tâm sinh khởi đau buồn, đây cũng là tướng căn lành phát hiện, quyết chẳng thể để cho thường như thế, nếu không thì ma bi xâm nhập. Phàm lúc có việc thích ý, không nên quá vui vẻ, nếu không ắt bị ma hoan hỷ xâm nhập. .

 KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY – THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU

Trong “Niệm Phật chỉ nam” có nói: “Người niệm Phật cần phải chí thành. Hoặc có khi trong tâm sinh khởi đau buồn, đây cũng là tướng căn lành phát hiện, quyết chẳng thể để cho thường như thế, nếu không thì ma bi xâm nhập. Phàm lúc có việc thích ý, không nên quá vui vẻ, nếu không ắt bị ma hoan hỷ xâm nhập. Khi niệm Phật mắt nên nhìn xuống, không nên đề khởi tinh thần quá lắm, đến nỗi gây ra bệnh tâm hỏa bốc lên. Hoặc có những bệnh trên đầu phát ngứa, phát đau…cần phải điều đình vừa phải. Niệm lớn tiếng không nên quá gắng sức để đề phòng sinh bệnh, lần chuỗi niệm có thể ngăn ngừa sự lười biếng. Khi tĩnh tọa, nhất định không nên lần chuỗi, lần chuỗi thì tay động tâm chẳng thể định, lâu ngày ắt sinh bệnh. Khi nằm chỉ nên niệm thầm bốn chữ, để khỏi vì nhiều chữ mà khó niệm. Nếu niệm ra tiếng, một là không cung kính, hai là bị hao hơi.”

Vì vậy, khi thực hành niệm Phật, để đạt được niệm Phật nhất tâm không phải là điều dễ dàng đạt được, chúng ta cần phải có công phu tu trì tinh tấn, vững bền. Chính vì lẽ đó, hôm nay 05.11.2017 (nhằm ngày 17.9 năm Đinh Dậu), chùa Huệ Viễn tổ chức khóa tu “Niệm Phật một ngày” nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử thực hành việc niệm Phật, tăng trưởng tín tâm trong câu Phật hiệu để gặt hái được quả lành ở cõi Tịnh Độ.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận:

 
  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^