PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 09 MẬU TUẤT

Ngày đăng: 04.11.2018 20:00

Đại sư Ấn Quang nói: “Hình thể giữa người và vật, do tội phước mà có sai khác. Đã may mắn được làm người thì phải thương xót loài vật cùng mang cái thân máu thịt này, cùng có tánh linh tri này mà tìm cách cứu vớt, che chở để chúng thoát khỏi sự giết hại thì người ấy đời đời sẽ được làm người....

... Nếu lại còn có thể tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì sẽ nương nhờ vào sức từ tâm không giết ấy mà ra khỏi Ta-bà, nhanh chóng xa lìa nỗi khổ luân hồi, cao đăng An Dưỡng, vĩnh viễn hưởng niềm vui chân thường. Nếu xem loài vật là thức ăn rồi mặc tình tàn sát thì khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, thần thức sẽ đoạ trong loài ấy, dẫu có hối hận cũng chẳng có ích gì”.

Thiền sư Thọ Quang có bài kệ:

“Phóng sinh chuộc mạng việc tuy thường

Công đức không lường ở nơi đây

Một năm tích lũy ngàn thứ phước

Mười năm nuôi lớn vạn công ơn.

Đã sa vào lưới gặp nguy ách

Sắp vào nước lửa lòng hãi kinh

Ân đức vô cùng miễn tử tội

Kia được sống lâu, ta sống lâu!”

Thế nên, hôm nay ngày 4.11.2018 (nhằm ngày 27.9 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội nuôi lớn hạt giống từ tâm, đạt được sự an vui trong cuộc sống hiện tại và mai sau, sen chín phẩm nở hoa nơi cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà.

Pháp hội Phóng Sanh đã thành tựu viên mãn. Nguyện đem tất cả công đức phóng sanh ngày hôm nay hồi hướng cho bốn ơn, ba cõi, chúng sanh khắp trong pháp giới đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô A Mi Đà Phật!

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^