PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 10 ÂM LỊCH NĂM ĐINH DẬU

Ngày đăng: 10.12.2017 20:51

Thế nào gọi là phóng sanh? Phóng sanh tức là nhìn thấy các loại chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống..

 Thế nào gọi là phóng sanh? Phóng sanh tức là nhìn thấy các loại chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống.

Công đức phóng sanh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Phóng sanh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sanh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sanh, lại còn tôn trọng trân quí. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc sống hằng ngày có thể thực hiện việc giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài; các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm; khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian. 

Nên biết rằng, tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu.

Đó là những lợi ích thiết thực của việc phóng sanh; thế nên, hôm nay 10/12/2017 (nhằm 23/10 năm Đinh Dậu), chùa Huệ Viễn (Thống Nhất - Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội phóng sanh cho tất cả Phật tử nhằm gieo trồng hạt giống lành nơi cõi Tịnh độ để cùng nhau gặt hái quả lành, đồng sanh Tây phương, đồng thành Phật đạo. Buổi lễ trang nghiêm và thành tựu trong tiếng niệm Phật và niềm hoan hỷ của cả đại chúng.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận:

 
 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^