TỊNH ĐỘ PHÁP KHÓ TIN (Đại sư Liên Trì)

Ngày đăng: 12.08.2020 12:25

Người xem thường Tịnh độ, cho rằng pháp môn niệm Phật là của pháp tu của đàn ông đàn bà quê dốt. Hòa thượng Thiên Như chê trách hạng người có quan niệm cuồng vọng này.

Người xem thường Tịnh độ, cho rằng pháp môn niệm Phật là của pháp tu của đàn ông đàn bà quê dốt. Hòa thượng Thiên Như chê trách hạng người có quan niệm cuồng vọng này, cho là bọn họ không chỉ xem thường đàn ông đàn bà quê dốt, mà là xem thường các vị Mã Minh, Long Thọ, đại Bồ-tát Văn Thù, Phổ Hiền.

 

 

Thế nên khi tôi viết quyển Sớ Sao Kinh A-di-đà, dốc sức phát huy ý nghĩa sâu xa của kinh này. Lại có người cho rằng chẳng nên giải thích quá sâu về kinh này, do vì pháp môn niệm Phật rốt cuộc là pháp tu của đàn ông đàn bà quê dốt. Phật nói kinh này là pháp khó tin, chẳng đúng như vậy hay sao?

(Chùa Huệ Viễn 09/08/2020 - 20/06 Canh Tý - Ngày đáng nhớ)

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^