TRANG NGHIÊM KÍNH MỪNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A MI ĐÀ - NĂM 2018

Ngày đăng: 24.12.2018 20:09

Trong Liên tông bảo giám nói: “Chuyên lòng nhất ý, giữ một câu niệm Phật. Chỉ một niệm này là bổn sư của ta. Chỉ một niệm này là Hóa Phật đến tiếp dẫn. Chỉ một niệm này là viên mãnh tướng phá địa ngục. Chỉ một niệm này là gươm báu chém các yêu tà. Chỉ một niệm này là ánh sáng soi phá cảnh tối tăm.....

“Rất sợ ngày về nghiệp thức mê

Hơi mòn khó niệm lưỡi hầu tê.

Nếu như bình nhựt không chuyên thiết

Đâu được tư lương giúp trở về.”

(Mấy điệu sen thanh)

Trong Liên tông bảo giám nói: “Chuyên lòng nhất ý, giữ một câu niệm Phật. Chỉ một niệm này là bổn sư của ta. Chỉ một niệm này là Hóa Phật đến tiếp dẫn. Chỉ một niệm này là viên mãnh tướng phá địa ngục. Chỉ một niệm này là gươm báu chém các yêu tà. Chỉ một niệm này là ánh sáng soi phá cảnh tối tăm. Chỉ một niệm này là thuyền lớn vượt qua biển khổ. Chỉ một niệm này là phương thuốc quý mầu chữa trị bịnh luân hồi sanh tử. Chỉ một niệm này là đường tắt thoát ly ba cõi sáu đường. Chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà. Chỉ một niệm này là duy tâm Tịnh độ. Điều cần yếu là phải ghi khắc một câu A Di Đà Phật nơi lòng, chớ cho lạc mất, mỗi niệm thường hiện tiền, mỗi niệm chẳng rời tâm. Không việc cũng niệm như thế, có việc cũng niệm như thế, bịnh khổ cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế! Một niệm rõ ràng không mê mờ như thế, lại cần chi phải tìm người hỏi đường trở về quê cũ ư!”

Thế nên, chủ nhật ngày 23/12/2018 (nhằm ngày 17/11 năm Mậu Tuất), Chùa Huệ Viễn đã tổ chức khóa tu Niệm Phật Một Ngày, đem công đức tu tập chánh niệm trang nghiêm kính mừng Khánh đản Đức Phật A-mi-đà. Âm ba tiếng niệm Phật trầm hùng lan tỏa, buông trôi những phiền não, an vui trong hiện tại, trồng nhân Tịnh độ sẽ được quả Tịnh độ.

Cùng ngày với sự hỗ trợ của quý Phật tử, quý thầy trao những phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^