LỊCH SINH HOẠT TU HỌC THÁNG GIÊNG NĂM TÂN SỬU

Ngày đăng: 08.02.2021 15:52

Mỗi ngày thân, miệng, ý tạo nghiệp lành thì mỗi ngày đều tốt lành, cho đến mỗi tháng, mỗi năm đều như vậy.

Chùa Huệ Viễn kính thông báo lịch sinh hoạt tu học tháng Giêng năm Tân Sửu

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^