LỊCH TU HỌC THÁNG 3 ÂL

Ngày đăng: 25.03.2017 20:46

* 02/04/2017 : Cúng dường trai phạn tại Chùa Dược Sư ( Đại Ninh - Lâm Đồng) * 09/04/2017 : Niệm Phật 1 ngày * 16/04/2017 : Phóng sanh.

*  02/04/2017 - 06/03/âl : Cúng dường trai phạn tại Chùa Dược Sư (Đại Ninh - Lâm Đồng) 

* 09/04/2017 - 13/03/âl : Niệm Phật 1 ngày

* 16/04/2017 - 20/03/âl : Phóng sanh  

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^