LỊCH TU HỌC THÁNG 5 ÂL

Ngày đăng: 31.05.2017 07:19

.

LỊCH TU HỌC THÁNG 5 ÂL:

* 04/06/2017 (nhằm 10/05/Định Dậu): Tụng kinh Vô Lượng Thọ.

* 10/06/2017 (nhằm 16/05/Đinh Dậu): Chư Tăng Ni An cư kiết hạ.

* 11/06/2017 (nhằm 17/05/Đinh Dậu): Niệm Phật.

* 18/06/2017 (nhằm 24/05/Đinh Dậu): Phóng sanh.

Chùa Huệ Viễn kính thông báo!

  

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^