LỊCH TU HỌC THÁNG 6 ÂL

Ngày đăng: 11.06.2017 12:18

LỊCH TU HỌC THÁNG 6 ÂM LỊCH (ĐINH DẬU) Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng 6 Âm lịch năm Đinh Dậu.

 LỊCH TU HỌC THÁNG 6 ÂM LỊCH (ĐINH DẬU)

Chùa Huệ Viễn kính thông báo đến quý Phật tử lịch tu học tháng 6 Âm lịch năm Đinh Dậu như sau:

* Tụng kinh Vô Lượng Thọ: 

=> 01/7/2017 (nhằm mùng 08/6 ÂL)
* Cúng dường Trai phạn chư Tăng Thiền viện Thường Chiếu: 
=> 02/7/2017 (nhằm mùng 09/6 ÂL)
* Niệm Phật một ngày: 
=> 09/7/2017 (nhằm ngày 16/6 ÂL)
* Phóng sanh: 
=> 16/7/2017 (nhằm ngày 23/6 ÂL)
* Cúng dường chư Tăng các Trường hạ tỉnh Đồng Nai: 
=> 23/7/2017 (nhằm mùng 01/6 nhuần ÂL)

Trân trọng thông báo!

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^