BẠN CHÂN THẬT (Đại sư Liên Trì)

Ngày đăng: 12.08.2020 12:29

Thật ra chọn chơi bạn bè chẳng gì khó, tìm được người bạn chân thật mới khó. Nếu chỉ qua lại ở phương diện ăn uống tiền bạc, thì đó là bạn xấu; cùng khuyến khích điều lành, răn nhắc nhau điều dở, đó là bạn có ích. .

Chỉ dẫn cho ta con đường tu hành chính xác, dạy dỗ ta pháp môn tối thượng thừa, làm đèn sáng, làm mắt sáng, làm thầy dẫn lối, làm thầy thuốc giỏi cho ta, đó mới là người bạn thiện tri thức chân thật. Nếu may mắn gặp được người bạn như thế, thì chẳng nên xa rời bạn ấy dẫu một ngày.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^